Statement Regarding Santa Clara County’s Civil Detainer Policy

For Immediate Release: Wednesday, March 28, 2019
Contact: mediainquiries@siren-bayarea.org; (408) 453-3003

 

Statement Regarding Santa Clara County’s Civil Detainer Policy

March 2019

Members of the Forum for Immigrant Rights & Empowerment (FIRE) Coalition, and its supporters, express our profound condolences to the family and loved ones of Bambi Larson who was tragically murdered in San Jose on February 28. We also urge the Santa Clara County Board of Supervisors and San Jose officials to not distort or politicize this tragedy into an issue regarding immigration by altering the County’s current civil detainer policy. At this time, healing and unity is what is needed rather than attempts to cause division among our County’s residents. We ask our elected officials to keep the County’s current policy intact so that all community members - regardless of immigration status - can feel safe and are treated equally.

Our County has taken a bold stance in defending and upholding sanctuary policies in the face of attacks by the Trump Administration. We have proudly stood with the County’s efforts to challenge the federal government in court given all that our residents stand to lose by dismantling sanctuary policies. Our County’s policy has made us a pioneer nationally and set the standard for others to follow. Any change in our policy would mean a victory for the Trump Administration and would undermine our County’s leadership in recognizing the due process and civil rights of everyone.

We know that changing the County’s current policy will result in immigrant victims and witness of crimes becoming even more hesitant to come forward and seek justice. There is simply no way to completely alleviate an immigrant community member’s perception that any interaction with local government could result in ICE involvement if any change in policy were to occur. Trust between the immigrant community and the County was already shaken by ICE’s successful efforts to get into our County’s jails last year and we cannot afford to deepen that mistrust by any change in our policy. All victims and witnesses of crimes need to feel safe  coming forward and this is especially true for the most vulnerable within immigrant and refugee communities. When our neighbors feel safe coming forward, that increases safety for all of us. 

The reality is that ICE already has unprecedented resources and tools to conduct its enforcement operations and our organizations witness the real-life impact on community members every day. Families, students, and community members are routinely apprehended by immigration authorities at their homes, on their way to work, and in their neighborhoods. This is a federal agency which has terrorized our local communities and committed untold atrocities against immigrants, including those who have lost their lives in their custody. It does not need any further assistance in detaining and deporting our County’s residents. Doing so would only make our local government complicit in the federal government’s devastation. 

Now is the time for the County to be strong in ensuring everyone is safe and secure. We ask our community and those who support immigrants to contact the Board of Supervisors and let them know that our current policy should remain. And let us instead come together as a community and County to heal, unify, and build trust with each other. 

FIRE Coalition Members

Services, Immigrant Rights & Education Network (SIREN)

Silicon Valley De-Bug

Asian Law Alliance

Immigrant Legal Resource Center (ILRC)

Pangea Legal Services

People Acting in Community Together (PACT)

Sacred Heart Community Service

Stanford Law School Immigrants’ Rights Clinic (on behalf of FIRE)

YWCA Silicon Valley

We welcome organizations working within Santa Clara County to join our statement as a supporting organization. If you would like to join this statement, please complete this form.


Maricela Gutiérrez - Services, Immigrant Rights, and Education Network
http://siren.nationbuilder.com/

Donate to SIREN and give the gift of opportunity.
The opportunity to LEAD. DREAM. VOTE. 

Tuyên bố về chính sách giam giữ dân sự của Quận Hạt Santa Clara

For Immediate Release: Wednesday, March 28, 2019
Contact: mediainquiries@siren-bayarea.org; (408) 453-3003

 

Tuyên bố về chính sách giam giữ dân sự của Quận Hạt Santa Clara

Tháng Ba 2019

Các thành viên của liên minh diễn đàn về quyền của người nhập cư và liên minh trao quyền (FIRE), và những người ủng hộ, bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và những người thân yêu của Bambi Larson, người đã bị sát hại thảm khốc ở San Jose vào ngày 28 tháng 2.  Chúng tôi cũng kêu gọi các quan chức Ban giám sát quận hạt Santa Clara và San Jose không bóp méo hoặc ban vê chinh trị trong thảm kịch này thành vấn đề liên quan đến nhập cư bằng cách thay đổi chính sách giam giữ dân sự hiện tại của Quận. Vào lúc này, sự chữa lành và đoàn kết là điều cần thiết thay vì cố gắng gây chia rẽ giữa các cư dân của Quận Hạt chúng ta.  Chúng tôi yêu cầu các quan chức được bầu giữ nguyên chính sách hiện tại của Quận để tất cả các thành viên cộng đồng - bất kể tình trạng nhập cư nào - có thể cảm thấy an toàn và được đối xử bình đẳng.

Quận của chúng ta đã có lập trường trong việc bảo vệ và duy trì các chính sách tôn nghiêm trước các cuộc tấn công của Chính quyền Trump.  Chúng tôi đã tự hào đứng trước những nỗ lực của Quận để thách thức chính quyền liên bang trước tòa vì tất cả những gì cư dân của chúng ta sẽ mất bằng cách phá bỏ các chính sách tôn nghiêm.  Chính sách của Quận chúng tôi đã khiến chúng tôi trở thành người tiên phong trên toàn quốc và đặt tiêu chuẩn cho những người khác tuân theo. Bất kỳ thay đổi nào trong chính sách của chúng tôi đều có nghĩa là một chiến thắng cho Chính quyền Trump và sẽ làm suy yếu sự lãnh đạo của Quận trong việc công nhận quy trình đúng hạn và quyền công dân của mọi người.

Chúng tôi biết rằng việc thay đổi chính sách hiện tại của Quận sẽ dẫn đến nạn nhân nhập cư và chứng kiến tội phạm càng trở nên do dự hơn để tiến lên và tìm kiếm công lý.  Đơn giản là không có cách nào để giảm bớt hoàn toàn nhận thức của một thành viên cộng đồng người nhập cư rằng bất kỳ tương tác nào với chính quyền địa phương có thể dẫn đến sự tham gia của ICE nếu có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách.  Sự tin tưởng giữa cộng đồng người nhập cư và Quận đã bị lung lay bởi những nỗ lực thành công của ICE để vào nhà tù của Quận chúng tôi vào năm ngoái và chúng tôi không đủ khả năng để làm sâu sắc thêm sự ngờ vực bởi bất kỳ thay đổi nào trong chính sách của chúng tôi. Tất cả nạn nhân và nhân chứng của tội phạm cần phải cảm thấy an toàn trong tương lai và điều này đặc biệt đúng với những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng người nhập cư và tị nạn.  Khi khu vực của chúng ta cảm thấy an toàn, điều đó làm tăng sự an toàn cho tất cả chúng ta.

Thực tế là ICE đã có các nguồn lực và công cụ để tiến hành các hoạt động thực thi của mình và các tổ chức của chúng tôi chứng kiến tác động thực tế đến các thành viên cộng đồng mỗi ngày. Gia đình, học sinh và các thành viên cộng đồng thường xuyên bị các cơ quan di trú bắt giữ tại nhà, trên đường đi làm và trong các khu phố của họ.  Đây là một cơ quan liên bang đã khủng bố các cộng đồng địa phương của chúng ta và thực hiện hành vi tàn ác chưa từng thấy đối với người nhập cư, bao gồm cả những người đã mất mạng khi bị giam giữ. Không cần thêm bất kỳ sự trợ giúp nào trong việc giam giữ và trục xuất cư dân Quận chúng ta. Làm như vậy sẽ chỉ làm cho sự tàn phá của chính quyền địa phương của chúng ta.

Bây giờ là lúc để Quận mạnh mẽ trong việc đảm bảo mọi người được an toàn và bảo đảm.  Thay vào đó, chúng ta hãy đến với nhau như một cộng đồng và để hàn gắn, thống nhất và xây dựng niềm tin với nhau.

FIRE Coalition Members

Services, Immigrant Rights & Education Network (SIREN)

Silicon Valley De-Bug

Asian Law Alliance

Immigrant Legal Resource Center (ILRC)

Pangea Legal Services

People Acting in Community Together (PACT)

Sacred Heart Community Service

Stanford Law School Immigrants’ Rights Clinic (on behalf of FIRE)

YWCA Silicon Valley

Chúng tôi hoan nghênh các tổ chức làm việc trong Quận Hạt Santa Clara tham gia tuyên bố của chúng tôi với tư cách là một tổ chức hỗ trợ. Nếu bạn muốn tham gia tuyên bố này, xin vui lòng điền vào mẫu này.


Maricela Gutiérrez - Services, Immigrant Rights, and Education Network
http://siren.nationbuilder.com/

Donate to SIREN and give the gift of opportunity.
The opportunity to LEAD. DREAM. VOTE. 

Declaración sobre la política de detención civil del condado de Santa Clara

For Immediate Release: Wednesday, March 28, 2019
Contact: mediainquiries@siren-bayarea.org; (408) 453-3003

 

Declaración sobre la política de detención civil del condado de Santa Clara

Marzo 2019

Los miembros de la Coalición Foro por los Derechos y Empoderamiento de los Inmigrantes (FIRE, por sus siglas en inglés) y sus partidarios expresan nuestro profundo pésame a la familia y seres queridos de Bambi Larson, quien fue asesinada trágicamente en San José el 28 de febrero. También instamos a la Junta del Condado de Santa Clara de Supervisores y funcionarios de San José para no distorsionar o politizar esta tragedia en un tema relacionado con la inmigración al alterar la política actual de detención civil del Condado. En este momento, la sanación y la unidad es lo que se necesita en lugar de los intentos de causar división entre los residentes de nuestro Condado. Pedimos a nuestros funcionarios electos que mantengan intacta la política actual del Condado para que todos los miembros de la comunidad, independientemente de su estatus migratorio, puedan sentirse seguros y reciban el mismo trato.

Nuestro Condado ha tomado una posición audaz en la defensa y el respeto de las políticas del santuario frente a los ataques de la Administración Trump. Nos hemos mantenido orgullosos de los esfuerzos del Condado para desafiar al gobierno federal en los tribunales, dado todo lo que nuestros residentes pueden perder al desmantelar las políticas del santuario. La política de nuestro Condado nos ha convertido en un pionero a nivel nacional y ha establecido el estándar para que otros lo sigan. Cualquier cambio en nuestra política significaría una victoria para la Administración de Trump y socavaría el liderazgo de nuestro Condado al reconocer el debido proceso y los derechos civiles de todos.

Sabemos que cambiar la política actual del Condado dará como resultado que las víctimas inmigrantes y testigos de crímenes se vuelvan aún más indecisos a presentarse y buscar justicia. Simplemente no hay manera de aliviar completamente la percepción de un miembro de la comunidad inmigrante de que cualquier interacción con el gobierno local podría resultar en la participación de ICE si ocurriera algún cambio en la política. La confianza entre la comunidad inmigrante y el Condado ya se vio afectada por los exitosos esfuerzos de ICE por ingresar a las cárceles de nuestro Condado el año pasado y no podemos permitirnos profundizar esa desconfianza por cualquier cambio en nuestra política. Todas las víctimas y testigos de delitos deben sentirse seguros y esto es especialmente cierto para las personas más vulnerables dentro de las comunidades de inmigrantes y refugiados. Cuando nuestros vecinos se sienten seguros al avanzar, eso aumenta la seguridad para todos nosotros.

La realidad es que ICE ya cuenta con recursos y herramientas sin precedentes para llevar a cabo sus operaciones de cumplimiento y nuestras organizaciones son testigos del impacto en la vida real de los miembros de la comunidad todos los días. Las familias, los estudiantes y los miembros de la comunidad son detenidos rutinariamente por las autoridades de inmigración en sus hogares, en su camino al trabajo y en sus vecindarios. Esta es una agencia federal que ha aterrorizado a nuestras comunidades locales y ha cometido innumerables atrocidades contra los inmigrantes, incluidos aquellos que han perdido la vida bajo su custodia. No necesita más asistencia para detener y deportar a los residentes de nuestro Condado. Hacerlo solo haría que nuestro gobierno local sea cómplice de la devastación del gobierno federal.

Ahora es el momento de que el Condado sea fuerte para garantizar que todos estén seguros. En su lugar, unámonos como una comunidad y un condado para sanar, unificarnos y construir confianza unos con otros.

Miembros de la coalición FIRE

Servicios, Red de Derechos de Inmigrantes y Educación (SIREN)

Silicon Valley De-Bug

Asian Law Alliance

Immigration Legal Resources Center (ILRC)

Pangea Legal Services

People Acting in Community Together (PACT)

Sacred Heart Community Service

Stanford Law School Immigrants’ Rights Clinic (on behalf of FIRE)

YWCA Silicon Valley

Damos la bienvenida a las organizaciones que trabajan en el Condado de Santa Clara para unirse a nuestra declaración como una organización de apoyo. Si desea unirse a esta declaración, complete este formulario.

Maricela Gutiérrez - Services, Immigrant Rights, and Education Network
http://siren.nationbuilder.com/

Donate to SIREN and give the gift of opportunity.
The opportunity to LEAD. DREAM. VOTE.