SIREN Voter Guides November 2018: California Props & Measures

2018 California State Measures

CA State Props Nov. 18 - English.png

2018 Central Valley Measures

CV Measures Nov. 18 - English.png

2018 Santa Clara Measures

SCC Measures Nov. 18 - English.png

San Mateo County Measures

San Mateo County Measure November 2018.png

2018 Proposiciones Estatales de California

CA State Props Nov. 2018 - Spanish.png

2018 Medidas del Valle Central

CV Measures Nov. 18 - Spanish.png

2018 Medidas del Condado de Santa Clara


Bầu Cử Tháng 11, 2018 - Lá Phiếu - Tiểu Bang

CA State Props - Viet UPDATED.png

Bầu Cử Tháng 11, 2018 -   Miến Trung California

Bầu Cử Tháng 11, 2018 - Lá Phiếu -   Quận Hạt Santa Clara 

SCC Guide Viet UPDATED.png

2016 Statewide and Countywide Voter Guides are Here!

Learn more about the ballot initiatives and what they mean for immigrant communities. Being an empowered voter means being an informed voter!

Lea las guías de votantes para que se informe de las iniciativas y lo que significa para la comunidad inmigrante. ¡Al ser un votante habilitado significa ser un votante informado! 

Tìm hiểu thêm về các dự luật mới và hiểu dự luật đó ảnh hưởng như thế nào đến những cộng đồng dân di cư. Là một cử tri có trách nhiệm, có nghĩa là một cử tri hiểu biết!

Read More