2016 Statewide and Countywide Voter Guides are Here!

Confused about what is on your ballot this election? With an unprecedented number of initiatives on the ballot, you’re not alone. But have no fear! SIREN, in partnership with Mobilize the Immigrant Vote, has developed state and local voter guides to help you navigate this election season. This year, a number of crucial initiatives will be taken up by voters locally and statewide – ranging from affordable housing to workers’ rights to bilingual education to criminal justice and much more. Learn more about the ballot initiatives and what they mean for immigrant communities. Being an empowered voter means being an informed voter!

¿Está confundido acerca de lo que está en su papeleta esta elección? ¡Con un número de iniciativas en la papeleta, no está solo! No tengan temor, SIREN en asociación con Movilizar el Voto Inmigrante, han desarrollado una guía estatal y local de votantes para ayudarle navegar en estas elecciones. Este año, hay una serie de iniciativas para los votantes al nivel estatal y local. Iniciativas de vivienda asequible a los derechos de los trabajadores a la educación bilingüe a la justicia criminal y más. Lea las guías de votantes para que se informe de las iniciativas y lo que significa para la comunidad inmigrante. ¡Al ser un votante habilitado significa ser un votante informado! 

Quý vị bối rối về những dự luật trong lá phiếu của lần bầu cử này? với một số dư luật mới chưa từ có trong lá phiếu, không phải chỉ riêng quý vị. Nhưng xin đừng lo ngại! cơ quan SIREN, cộng tác với Vận Động Lá Phiếu Dân Di Cư (Mobilize the Immigrant Vote), đã làm bản hướng dẫn cử tri của tiểu bang và địa phương để giúp quý vị xem thông qua mùa bầu cử lần này. Năm nay, một số dự luât mới của địa phương và toàn tiểu bang đã được đưa ra để các cử tri bỏ phiếu- từ nhà ở với giá phải chăng, đến quyền của người lao động, đến chương trình giáo dục song ngữ, đến tư pháp hình sự, và còn nhiều hơn nữa. Tìm hiểu thêm về các dự luật mới và hiểu dự luật đó ảnh hưởng như thế nào đến những cộng đồng dân di cư. Là một cử tri có trách nhiệm, có nghĩa là một cử tri hiểu biết!

Get your Statewide Voter Guide Here!

Get your Santa Clara County Voter Guide Here!

Get your Santa Clara County Voter Guide (Spanish) Here!

Get your Santa Clara County Voter Guide (Vietnamese) Here!